Address & Phone Number

PES Vidyalaya

Edat (PO), 670327

Payyannur, Kannur (Dist.)

Phone: 0497-2805800

E mail:pesvidyalaya@gmail.com